ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: 634 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ~ ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΜΑΣ

kliomed athens car service DIGI HACK

ΤΟΠΙΚΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: 634 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Σε 634 ανέρχονται οι «ανοικτές» θέσεις εργασίας που προσφέρονται αυτή την εβδομάδα σε δήμους, περιφέρειες, Οργανισμούς, αλλά και στο Δημόσιο. Δείτε αναλυτικά την κατανομή των θέσεων:


ΔΗΜΟΙ
 • 8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιωαννίνων
Ο Δήμος Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά οχτώ ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών:
2 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου
6  ΤΕ  Εργατών καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ιωαννιτών στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Δ/νση: Καπλάνη 7 2ος όροφος, τηλ: 2651361346) έως την28-2-2014. Αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Καλδάνη Εριφύλη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 • 20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου Κρήτης
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.), που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης:
17 ΔΕ Υπαλλήλων παραλίας
3 ΥΕ Καθαριστών
 • 6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ρήγα Φεραίου
Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου», ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 6 ατόμων, για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΚΔΑΠ):
1 ΠΕ Παιδαγωγών
1 ΠΕ Εκπαιδευτών Θεάτρου
1 ΠΕ Εκπαιδευτών  Εικαστικών
1 ΠΕ Καθηγητών Μουσικής
1 ΠΕ Νηπιαγωγών
1 ΠΕ Γυμναστών
 • 30 προσλήψεις στο Δήμο Γορτυνίας
5 ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτου
25 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Δήμο Γορτυνίας μέχρι τις  23-02-2014.
 • 60 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ρόδου
Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει οτι θα προσλάβει προσωπικό στις υπηρεσίες του Δήμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», συνολικού αριθμού εξήντα ατόμων:
9 ΔΕ Οδηγων απορριμματοφόρου
29 ΥΕ Εργατών καθαριότητας
22 ΥΕ Εργατών συνοδών απορριμματοφώρου
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δήμο Ρόδου μέχρι τις 25-02-2014.
 • 50 θέσεις εργασίας στον Δήμο Κέρκυρας
Ο Δήμος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα πενήντα εργατών καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας   δύο μηνών για την αντιμετώπιση των πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας. Μετά την παρέλευση του διμήνου λύεται αυτοδίκαια η σχέση εργασίας.
50 ΥΕ Καθαριστών
 • 32 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λαγκαδά
Ο Δήμος Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο ατόμων για την κάλυψη αναγκών (ανταποδοτικών και πρόσκαιρων ή περιοδικών) του Δήμου Λαγκαδά, που εδρεύει στον Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
6 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων διαμορφωτή γαιών (γκρέϊντερ)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (jcb)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτή)
2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
1 ΔΕ Οδηγών λεωφορείου
18 ΥΕ Εργατών – εργατριών καθαριότητας
1 ΥΕ Εργατών – εργατριών νεκροταφείων 1
1 ΥΕ Εργατών – εργατριών κήπων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαγκαδά Ν. Παπαγεωργίου 2, 572 00 Λαγκαδάς, απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλέφωνο επικοινωνίας: 23943302292394330229) έως 25-02-2014.
 • 22 θεσεις εργασίας στο Δήμο Παιονίας
Ο Δήμαρχος Παιονίας ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή είκοσι δύο ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
5 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου και ανακύκλωσης
17 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος.  Επίσης θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Κιλκίς και να υποβάλλουν αίτηση στην έδρα του Δήμου Παιονίας στο Γραφείο Προσωπικού έως 21 -02-2014.
 • 56 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λαμιέων
Ο Δήμος Λαμιέων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο συνολικά μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών, συνολικού αριθμού πενήντα έξι ατόμων και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
35 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
6 ΔΕ Οδηγών Απορ/ρων
6 ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας
2 ΔΕ Χειριστών Φορτωτή  Εκσκαφέα (JCB)
1 ΔΕ Χειριστή Ισοπεδωτή (GRADER)
1 ΔΕ Σιδηρουργών
1 ΔΕ Οικοδόμων
4 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαμιέων Τ.Κ.35100, Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, απευθύνοντάς την, στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού-Γραφείο Προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ-Ι.Δ.Ο.Χ (τηλ. επικοινωνίας: 22313510272231351027, 22313510292231351029, 22313510682231351068) έως 24-02-2014.
 • 12 θέσεις εργασίας στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης Γιάννης Γάλλος» Δήμου Καλλιθέας
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και ΆθλησηςΓιάννης Γάλλος» Δήμου Καλλιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα ατόμων και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
5 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
2 ΔΕ Μαγείρων
4 ΥΕ Καθαριστών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»» Δήμου Καλλιθέας, Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, Τ.Θ. 78514, Τ.Κ. 17602, απευθύνοντάς την υπόψη της κ. Αγγ. Τσιακμάκη. Τηλ. επικοινωνίας: 210 9598.555210 9598.555 έως 25-2-2014.
 • 13 θέσεις εργασίας στον Κοινωνικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών ατόμων και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
6 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
2 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
1 ΤΕ Λογοθεραπευτών
2 ΔΕ Μαγείρων
2 ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ, Γούναρη 76 – Πάτρα Τ.Κ. 262 24, απευθύνοντάς στο Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού, υπόψιν κας Αβραμίδη Ευγενίας (τηλ. επικοινωνίας: 2610-390.963 & 2610-390.975) έως 23.02.2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
 • 3 θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας που εδρεύει στην Πάτρα του Νομού Αχαΐας και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
1  ΠΕ Κτηνιάτρων
1  ΤΕ ΤΕΙ Ζωικής Παραγωγής
1 ΥΕ Εργάτη
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Πανεπιστημίου 171, Τ.Κ. 26 110, Πάτρα, υπ” όψιν κου Λιναρίτη Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 2610-427891) έως 24-02-2014.
 • 3 θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Οι Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνουν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων που εδρεύει στο Βόλο και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
1 ΠΕ Κτηνιάτρων
1 ΤΕ Ζωικής παραγωγής
1  ΥΕ Εργατών /τριών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ιωλκού και Αναλήψεως, Διοικητήριο, Τ.Κ.38001- Βόλος, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων υπόψιν κ. Π. Χατζηματού και κ. Β. Ξηραδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 24213­52543 και 24213-52574) έως 24-02-2014.
 • 3 θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων (Τμήμα Κτηνιατρικής) της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών  ατόμων και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
1 ΠΕ Κτηνιάτρων
1 ΤΕ Ζωικής παραγωγής
1 ΥΕ Εργατών /τριών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διοικητήριο, Πλ. Πύρου 1, Τ.Κ. 45110 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ, απευθύνοντας στην Περιφέρεια Ηπείρου, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, Τμήμα Κτηνιατρικής, υπόψιν κ. Ζώνιου Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 26510- 87148) έως 21-02-2014.
ΔΗΜΟΣΙΟ
 • 82 θέσεις εργασίας στο αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου Κρήτης
Το αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο:
70 ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
6 ΔΕ Νυκτοφυλάκων
6 ΥΕ Καθαριστών/στριών
 •  15 θέσεις εργασίας στην 21η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κέρκυρας
Η 21η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 21ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Κέρκυρα:
8 ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
4 ΔΕ Νυχτοφυλάκων
3 ΥΕ Καθαριστών/στριών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100, απευθύνοντάς την στην 21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, υπόψη κ. Σωτηρίου Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 2661048120, 2661048310).
 • 136 θέσεις εργασίας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα έξι ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
120 ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων
10 ΔΕ Νυχτοφυλάκων
6 ΥΕ Καθαριστών/ Καθαριστριών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Τοσίτσα 1, Τ.Κ. 10682 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Εθνικό Αρχαιολογλογικό Μουσείο υπόψιν κας Νίκής Χριστοδουλίδου (τηλ. επικοινωνίας: 213- 2144890).
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • 11 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Α.Ε. (Π. Στερεάς Ελλάδας)
Η ΔΕΗ Α.Ε ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έντεκα ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
11 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  έως και 24.02.2014.
Περισσότερες    πληροφορίες   εδώ.
 • 41 θέσεις εργασίας  στη ΔΕΗ Α.Ε. (Π. Μακεδονίας- Θράκης)
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα ενός ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
41 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ, Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης, Αδριανουπόλεως 24, Τ.Κ 55 133 – Θεσσαλονίκη υπόψη κου Πετρόπουλου Αντώνιου (τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310-482277 & 2310­454054 ) έως και 24-02-2014.
 • 10 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Α.Ε. (Π. Νήσων Αιγαίου)
Η ΔΕΗ Α.Ε ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
10 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή έως και 24-02-2014
Περισσότερες    πληροφορίες εδώ.
 • 21 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Α.Ε.  (Π. Πελοποννήσου- Ηπείρου)
Η ΔΕΗ Α.Ε ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι ενός ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου – Ηπείρου και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
21 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη έως και 24-02-2014.
Περισσότερες    πληροφορίες εδώ.

πηγη


 πηγη πηγη πηγη

ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ     

Share:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Translate

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Δένδιας: Θα κάνουμε το καθήκον μας αν η Τουρκία στείλει το Ρέις στην ελληνική ΑΟΖ

  «H συμφωνία με την Αίγυπτο κατοχυρώνει πλήρως τα εθνικά συμφέροντα» Ο  Νίκος Δένδιας  τόνισε πως η Ελλάδα θα κάνει το καθήκον της αν η Του...

Η αγορά σας περιμένει να σας εξυπηρέτηση

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊΤΕ ΣΩΣΤΑ & ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΕΞΥΠΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

#Θερινά_Μαθήματα_2020 στο #Φροντιστήριο_ΚΥΡΙΤΣΗΣ


klinostrom

Ετικέτες

Blog Archive