ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας
"ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε."
 (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09 και αρ. ΓΕΜΗ 123800107000)